Prawo do odstąpienia od umowy Data aktualizacji 2015-10-30 15:44:00

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdemu Konsumentowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru. Chwilą wydania towaru jest jego przekazanie Konsumentowi przez Sprzedawcę Firmie Kurierskiej. Konsument obowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie (z własnoręcznym podpisem) w wyżej wymienionym terminie. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie oświadczyły w stanie niezmienionym (w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, dowodem zakupu i gwarancją), co oznacza, że w sytuacji, gdy Konsument zmienił stan towaru, a więc towar nosi ślady używania, niemożliwe jest odstąpienie od umowy. Sprzedawca nie zwraca kosztów transportu, z uwagi na to, że zgodnie z ustawą nie podlega odstąpieniu umowa w zakresie usług rozpoczętych przed upływem terminu 14 -dniowego, którą to przesłankę niewątpliwie spełnia usługa dostarczenia towaru do Klienta. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru do firmy New Styler Sp. z o.o. pokrywa Konsument. Konsument zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesłany towar, aby nie uległ on zniszczeniu podczas transportu.
Do przesyłki należy dołączyć podpisany dokument zakupu (w przypadku paragonu fiskalnego należy odesłać oryginał tegoż dokumentu, a nie jego kserokopię) oraz podać dokładne dane Konsumenta wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze. W przypadku, gdy Konsument żąda zwrotu pieniędzy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przekaz pocztowy) - koszt przekazu pieniędzy obciąża Konsumenta - kwota należna Konsumentowi zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego. W przypadku, gdy Konsument zażądał wystawienia faktury, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez firmę New Styler Sp. z o.o. podpisanej korekty faktury. Korekta faktury zostanie sporządzona przez firmę New Styler Sp. z o.o. po spełnieniu wyżej wymienionych warunków i niezwłocznie przesłana Konsumentowi listem poleconym. Rezygnację z zamówienia, które nie zostało wysłane prosimy zgłaszać telefonicznie. Do zwracanego towaru/produktu prosimy dołączyć OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

2. Firma New Styler Sp. z o. o. - właściciel sklepu internetowego newstyler.pl nie bierze odpowiedzialności wobec osób lub firm z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas towarów/produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonej przez producenta, dystrybutora lub importera danego produktu lub towaru, o ile na ten produkt lub towar jest udzielana gwarancja. W przypadku reklamacji towaru proszę niezwłocznie skontaktować się ze sklepem telefonicznie (+48 71 361 43 00) lub e-mailowo (kontakt@newstyler.pl)

3. Nie odpowiadamy za szkody powstałe podczas transportu.

4. Ze względu na możliwość uszkodzenia produktów podczas transportu należy SPRAWDZIĆ/OTWORZYĆ PACZKĘ W OBECNOŚCI KURIERA lub na poczcie i w przypadku stwierdzenia szkody sporządzić protokół szkody. Proces reklamacyjny wobec firmy spedycyjnej/poczty może być rozpoczęty tylko po dostarczeniu przez klienta protokołu szkody, trwa od 1-3 miesięcy i klient jest powiadamiany o uznaniu/nieuznaniu reklamacji przez e-mail.

5. Towar należy odesłać zwykłą paczką na adres:
New Styler Sp.z o.o.
ul. Żelazna 52A 53-428 Wrocław

UWAGA: Nie odbieramy paczek za pobraniem !
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij